Program Modula

Škola za Evropske Integracije
Novi projekat - 2014

 

OSNOVNI MODUL
Nr.Naslov radionice:Datum i Mesto:Sadržina:
I.Otvaranje seminara - Drač2 dana
27-28 Septembar, 2014
Drač

Istorija, Traktati,
Institucije, Procesi odlučivanja
II.Zakonodavni okvir EU: acquis communautaire1 dan
23 Oktobar, 2014
Priština

Propisi, direktive, odluke,
mišljenja, preporuke
III.Ključne politike EU1 dan
30 Oktobar, 2014
Priština

Unutrašnje tržište i konkurencija,
Regionalna – kohezijska i poljoprivredna politika
IV.Kosovo i Evropska Unija1 dan
20 Novembar, 2014
Priština

Politika proširenja, PSP, IPA
Kako komunicira EU ?
Paket proširenja i Izveštaj o napretku
V.Zadnji Test3 Decembar 2014
10:00 – 17:00
Škola za opštine
Otvaranje seminaraIstorija, proces odlučivanja ključnih institucija u EU.
2 Dana
16-18 Maj, 2014
Drač

Istorija, Traktati,
Institucije, Procesi odlučivanja
I.Tematski Trening I
Teme će biti definisane u saradnji i po potrebi ili na zahtev opština.
2 Dana
Septembar/Oktobar, 2014
Priština

Programiranje IPA II
CBC, EURED, Beautiful Kosovo itd
II.Tematski Trening II
Teme će biti definisane u saradnji i po potrebi ili na zahtev opština.
2 Dana
Oktobar/Novembar, 2014
Priština

PSP dialog i Izveštaj o napretku
Pripreme za SSP
Vizni Dijalog
KoučingU nastavku sa CBF savetnicima
Juni – Decembar 2014
Razvoji projekata, programiranje IPA, Izveštaji, doprinosi itd

Kratke Informacije

POZIV ZA APLIKACIJU - ŠKOLA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE  Septembar – Decembar 2014

Škola za evropske integracije (www.shkollaeuropiane.org) je projekat koji je osnovan 2005.godine od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo - KFOS (www.kfos.org) i koji se primenjuje od strane Kosovske fondacije za civilno društvo - KCSF (www.kcsfoundation.org).

Do sada je Škola za evropske integracije pružala jedan specifičan program obrazovanja o istorijatu, ustanovama, pravnom okviru, politikama i procesima EU, o Evropi kao jednom globalnom igraču, kao i o budućnosti regiona unutar procesa evropskih integracija, sa specifičnim osvrtom na odnosima između Kosova i EU. Opšti cilj ove Škole je priprema budućih lidera i njihovo razumevanje izazova evropskih integracija. Glavni cilj ove Škole je postignut putem podizanja nivoa saznanja i svesti učesnika o evropskim pitanjima i politikama i njihovo upotrebljavanje u njihovim dotičnim radnim mestima. Tokom deset godina njenog postojanja, Školu su pohađali ukupno oko 1000 učesnika u raznim sektorima, kao što je javna administracija, civilno društvo, mediji, razne profesionalne organizacije i međunarodne kancelarije na Kosovu.   

Novi razvoji u Evropskoj Uniji, stupanje na snagu Lisabonskog ugovora, potrebe za istraživačko novinarstvo u oblasti EU, povećanje odgovornosti i mogućnosti na lokalnom nivou, programiranje i sprovođenja finansijskog okvira 2014-2020, kao i intenziviranje EU agende u našoj zemlji , su elementi koji će uticati na novi format škole. Počevši od ove godine, škola će ponuditi aktivnosti u više nivoa, specijalno dizajniranih za različite grupe u zavisnosti od nivoa predznanja. Među aktivnostima koje će biti ponuđene u školi u 2014 su: 1 ) Otvorena Predavanja , 2 ) Nagrada za najbolji novinarsko istraživani izveštaj u oblasti evropskih integracija 3 ) Osnovne module za obuke u male grupe , i 4 ) Specifične radionice za obuku na osnovu potreba lokalne administracije.

Škola nudi osnovni modul sa 4 radionice za sve  zainteresovane učesnike. Otvaranje seminara  se održava na Draču , dok su ostale radionice održane u Prištini. Ova grupa će imati ukupno 20 odabranih učesnika. Konkurs je otvoren za učesnike, pripadnike svih etničkih zajednica koje žive na Kosovu. Prioritet u izboru će biti dato kandidatima koji pokazuju da će znanj i učešće pomoći organizaciju u kojoj radi. Projekat se finansira od strane KFOS-a potom je besplatan za sve učesnike.

Aplikacija treba imati sve dole navedene dokumente:
1)    Obrazac za aplikaciju popunjen preko interneta (internet strana www.shkollaeuropiane.org )
2)    Profesionalni rezime – CV (na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku)
3)    Motivaciono pismo za učešće (na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku)
4)    Preporuka za ovu Školu – potpisana i opečaćena od poslodavca.

Rok za aplikaciju za bazični modul je 12 Septembar, 2014 (petak)  14:00 časova.

Samo odabrani kandidati će se kontaktirati putem e-maila. Detaljnije informacije o projektu se mogu naći na internet strani Škole www.shkollaeuropiane.org ili svakog radnog dana od 10:00 – 12:00 časova preko telefona:  038 248 636 ili preko e-maila  [email protected].