Është bërë përzgjedhja e pjesëmarrësve për Modulin 2017.

Është bërë përzgjedhja e pjesëmarrësve për Modulin, tetor-dhjetor 2017. Lista e pjesëmarrësve.

Prej kohës kur u shpall thirrja për aplikim në Modulin Bazik të Shkollës, pati një interesim të vecantë. Mes dhjetëra aplikuesve komisioni përzgjodhi kanditatët të cilët plotësonin kriteret përkatëse, ku kujdes të vecantë në përzgjedhje iu kushtua përfshirjes të të gjitha segmenteve të shoqërisë.
Në vijim të procedurave për regjistrim kandidatët e përzgjedhur janë të lutur që nga data 9 tetor 2017, prej orës 12:00, të paraqiten pranë zyrave të KCSF (adresa: Fazli Greiqevci 55, 10000, Prishtinë) për:

- Nënshkrimin e  marrëveshjes për pjesëmarrje. Kjo është nje marrëveshje që lidhet mes kandidatëve të përzgjedhur dhe Shkollës për Integrim Europian.

- Dorëzimin e  kopjes origjinale të konfirmim për lirim nga puna (kliko për ta shkarkuar) dokument i cili duhet plotësuar, vulosur dhe nënshkruar nga punëdhënësi. Ky dokument tregon që organizata/instiucioni ështe dakort me vijueshmërinë e kandidatit në të gjitha punëtoritë e Modulit Bazik. Plotësimi i këtij dokumenti është i detyrueshëm për regjistrim, dhe  kopja origjinale duhet dorëzuar brenda afatit.

- Dorëzimin e 1 fotografie e cila do ti bashkangjitet dosjes të secilit kandidat.

Shënim: Për cdo komunikim apo informacion më të detajuar ju lutem na shkruani në [email protected] ose na telefononi në  038 248 636 dhe 038 248 643 çdo ditë pune nga ora 09:00 - 12:00 dhe 13:00 - 16:00.
 

Info të shkurta

REGJISTROHUNI TANI!

 

TRAJNIM NJË DITOR - BE NË 1 DITË

 
Datë: 12 qershor 2018
Ora: 09:00 - 16:00
Vendi: Salla e Konferencave, KCSF
Adresa: Musa Tolaj, Qendra Nartel, Lam A, H1, Kat.12, nr. 65-1, Lakrishtë, Prishtinë


Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), përmes Shkollës për Integrim Europian, angazhohet të promovoj përmirësimin e njohurive dhe të ngrisë vetëdijen publike rreth funksionimit të Bashkimit Europian (BE) dhe procesit të integrimit europian të Kosovës.

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi është që përgjatë një dite t’ju ofrojë informata të përgjithshme për BE-në, që do të shërbejnë si orientim për ngritje të mëtutjeshme të kapaciteteve në këtë fushë, për të krijuar një ide më të qartë për BE-në tek pjesëmarrësit dhe rifreskim të njohurive bazike mbi BE-në dhe institucionet e saj.

Përgjatë trajnimit me temë ‘’BE në 1 ditë’’ do të elaborohen çështje si: historiku i BE-së, integrimi europian dhe procesi i zgjerimit, institucionet e BE-së dhe vendimmarrja, strukturat e integrimit europian në Kosovë dhe roli i tyre, dhe politika e BE-së në raport me Kosovën.
 
Kush mund të marrë pjesë?
Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e moshës madhore që veprojnë në Kosovë, të cilët kanë interesim të zgjerojnë njohuritë e tyre në fushën e integrimit europian.
 
Regjistrimi
Regjistrimi është i obligueshëm dhe vendet janë të kufizuara. Përparësi do t’u jepet atyre që shprehin të parët interesimin për pjesëmarrje.

Të interesuarit duhet të regjistrohen on-line në linkun: https://www.surveymonkey.com/r/BE_ne_1dite
 
Sa kushton?
Trajnimi do të mbahet në gjuhën shqipe dhe ofrohet PA PAGESË për të gjithë pjesëmarrësit.
 
Çertifikimi
Me përfundimin e trajnimit pjesëmarrësit do të pajisen me çertifikatë të pjesëmarrjes ku dhe do të bëhen pjesë e rrjetit të Shkollës për Integrim Europian, të cilët rregullisht informohen rreth aktiviteteve të ndryshme dhe mundësive për avancim të mëtejshëm profesional dhe akademik.

Ligjëruese
Znj. Jehona Lushaku, njohëse e integrimeve europiane. Ka mbaruar studimet master për Integrime Europiane dhe aktualisht të doktoratës në Universitetin e Hanoverit, në Gjermani. Ligjëron në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës.
 
Afati i fundit për regjistrim është 31 maj 2018.