Diplomohen pjesëmarrësit e Shkollës për Integrim Europian

U diplomua sot gjenerata e 22-të e Shkollës për Integrim Europian. 23 të diplomuarit u përfshinë në katër punëtori mbi njohuri dhe dinamikat kyçe të rrugëtimit të Kosovës në proceset europiane.

Në kuadër të punëtorive të mbajtura, pjesëmarrësit u njohën nga afër me Bashkimin Europian, historikun e zhvillimit, strukturat dhe vendimmarrjen, si dhe institucionet dhe perspektivën e BE-së drejt së ardhmes.

Gjithashtu, u trajtuan parimet e së drejtës së BE-së dhe raporti i saj me atë të shteteve anëtare, duke përfshirë shembuj të vendimeve nga jurisprudenca e Gjykatës Europiane të Drejtësisë, me fokus të veçantë në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe BE-së.

Zhvillime dhe sfida aktuale për Kosovën në përpjekjet e saj të afrimit me Bashkimin Europian ishin pjesë e punëtorive, duke përfshirë edhe çështje si Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit apo liberalizimi i vizave.

Tetë ligjërues, akademikë dhe ekspertë të çështjeve të ndryshme të BE-së, punuan aktivisht me pjesëmarrësit në përcjelljen e njohurive konkrete për zyrtarë të administratës publike, anëtarë të shoqërisë civile, përfaqësues të medias dhe të sferave të tjera.

Deri më sot, 1080 pjesëmarrës janë diplomuar nga Shkolla për Integrim Europian përmes programit të saj të larmishëm dhe dinamik, i cili është fryt i partneriteteve dhe bashkëpunimeve të rëndësishme përgjatë 12 vitesh.

Qëllimi kryesor i Shkollës është përgatitja dhe aftësimi i profesionistëve dhe veprimtarëve me ndikim në sfidat e Kosovës në rrugëtimin e saj europian.

Ky qëllim është arritur në masë të madhe duke ngritur nivelin e njohurisë dhe vetëdijes ndër pjesëmarrësit në çështjet dhe politikat europiane, rrjedhimisht duke i mundësuar që njohuritë e fituara t’i transferojnë dhe përdorin në punën e tyre.

Flasin të diplomuarit:

Pjesëmarrësit në edicionin e 22-të të Shkollës thonë se kjo është një mundësi që do t’i ndihmojë ata të japin më mirë kontributin e tyre në rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Europian, dhe nga e cila duhet të përfitojnë edhe gjeneratat e ardhshme.

Arjeta Pllana, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
“Programi i Shkollës për Integrim Europian më mundësoi të jem pjesë e ligjëratave nga profesorë universitarë dhe njohës të proceseve integruese, qëllimi i së cilëve ishte bartja te ne e njohurive rreth Integrimit dhe Bashkimit Europian.”

Valentina Bejtullahu Turjaka, OSBE
“Shkolla për Integrim Europian paraqet një institucion ku ofrohet mundësia për t’u informuar në mënyrë të detajuar për atë se çka është Bashkimi Europian dhe cilat janë fushat dhe sfidat rreth të cilave duhet të punojnë institucionet e Kosovës. Të gjithë atyre, që me përgjegjësitë e tyre profesionale mund të kontribuojnë në integrimin e Kosovës në Bashkimin Europian, ju rekomandoj që të jenë pjesë e kësaj shkolle.”

Elvinë Sefiu, Tribuna Media Group
“Shkolla për Integrime Evropiane është mundësia më e mirë që mund t’i ofrohet çfarëdo profesionisti, dhe t’i shërbejë në marrjen e njohurive mbi mënyrën e funksionimit të Bashkimit Evropian. Kjo shkollë me shumë kujdes duket se ka përzgjedhur edhe ligjëruesit, përmes të cilëve është e pashmangshme në fund të sesioneve të mos marrësh informacione të reja për funksionimin politik, ekonomik, social dhe të tjera fusha të BE-së.”

Rexhep Arifi, Drejtoria Komunale e Arsimit, Gjilan
“Njohuritë dhe përvojat që kam marrë nga Shkolla për Integrim Europian do të më shërbejnë për të transmetuar njohuri të reja tek nxënësit e mi në lëndën e historisë dhe edukatës qytetare, e në të ardhmen nëse më jepet mundësia këto përvoja me shumë dëshirë do të i promovoja edhe tek një shtresë më e gjerë e shoqërisë, për të ndihmuar Kosovën në procesin e integrimeve europiane.”

 

Info të shkurta

Thirrje për Aplikim në Shkollën për Integrim Europian

Shkolla për Integrim Europian shpall fazën e aplikimeve për pjesëmarrje në edicionin e 23 të saj, i cili do të mbahet gjatë periudhës tetor-dhjetor 2017. Përmes 4 punëtorive nga ligjërues me ekspertizë të lartë në çështjet e integrimit europian, kandidatët e përzgjedhur do të marrin dije thelbësore dhe funksionale.

Çfarë është Shkolla për Integrim Europian?

Shkolla për Integrim Europian (www.shkollaeuropiane.org) është një projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile – KCSF. Shkolla ofron një program të veçantë të ngritjes së njohurive mbi historikun, institucionet, kornizën ligjore, politikat kyçe në BE, si dhe perspektivën e integrimit europian të rajonit, me fokus në marrëdhëniet Kosovë-BE. Qëllimi kryesor i Shkollës është përgatitja e kuadrove rreth sfidave të integrimit europian.

Arritjet e Shkollës
Deri më sot, 1080 pjesëmarrës janë diplomuar nga Shkolla për Integrim Europian përmes programit të saj të larmishëm dhe dinamik. Gjatë këtyre viteve, pjesëmarrës nga sektorë të ndryshëm si administrata publike, shoqëria civile, mediat, bizneset, organizatat e ndryshme profesionale dhe zyrat ndërkombëtare në Kosovë, janë aftësuar që njohuritë e fituara t’i transferojnë dhe përdorin në punën e tyre.

Programi
Shkolla do të ofrojë modulin me 4 punëtori për një grup prej 20 të përzgjedhurve në temat:

1.    Institucionet dhe vendimmarrja në Bashkimin Europian, 16-17 tetor 2017
2.    Korniza ligjore e Bashkimit Europian: acquis communautaire, 25-26 tetor 2017
3.    Politikat kyçe të Bashkimit Europian, 8-9 nëntor 2017
4.    Kosova dhe Bashkimi Europian, 30 nëntor 2017


Të gjitha punëtoritë do të mbahen në Prishtinë dhe përgjatë gjithë ditës. Pas përfundimit të 4 punëtorive, pjesëmarrësit do t’i nënshtrohen testit vlerësues dhe kandidatët e suksesshëm do të pajisen me certifikatë.

Kush mund të aplikojë?
Të drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e moshës madhore që veprojnë në Kosovë dhe që janë në marrëdhënie pune. Përparësi në përzgjedhje do të kenë kandidatët të cilët dëshmojnë se pjesëmarrja do t’i ndihmojë me njohuri institucionit apo organizatës në të cilën ata punojnë. Pjesëmarrësit do të njoftohen paraprakisht për ndryshime eventuale në datat e mbajtjes së punëtorive.

Aplikacioni plotësohet online dhe duhet të përmbajë të gjitha dokumentet e mëposhtme:

1)    Formulari për aplikim i plotësuar online (webfaqja www.shkollaeuropiane.org);
2)    Rezyme profesionale – CV;
3)    Letër motivimi për pjesëmarrje (ju lutem specifikoni përvojat tuaja të mëparshme lidhur me temën, arsyet për t’ju bashkuar Shkollës si dhe mënyrat se si pjesëmarrja do të kontribuonte në zhvillimin tuaj të mëtejshëm);
4)    Letër rekomandimi e dedikuar për këtë shkollë (nënshkruar dhe e vulosur nga punëdhënësi).


 Afati i fundit për aplikim është 29 shtator 2017, ora 12:00
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen përmes email-it. Informata më të hollësishme mund të gjeni në webfaqen e Shkollës www.shkollaeuropiane.org ose çdo ditë pune prej orës 10:00-12:00 në tel. 038 248 - 636 ose përmes email adresës [email protected].                                                                              
 
Shënim: Pjesëmarrja në këtë Shkollë ofrohet pa pagesë dhe kandidatët e suksesshëm pajisen me certifikatë të pjesëmarrjes.


Përkrahur nga: