Diplomohen pjesëmarrësit e Shkollës për Integrim Europian

U diplomua sot gjenerata e 22-të e Shkollës për Integrim Europian. 23 të diplomuarit u përfshinë në katër punëtori mbi njohuri dhe dinamikat kyçe të rrugëtimit të Kosovës në proceset europiane.

Në kuadër të punëtorive të mbajtura, pjesëmarrësit u njohën nga afër me Bashkimin Europian, historikun e zhvillimit, strukturat dhe vendimmarrjen, si dhe institucionet dhe perspektivën e BE-së drejt së ardhmes.

Gjithashtu, u trajtuan parimet e së drejtës së BE-së dhe raporti i saj me atë të shteteve anëtare, duke përfshirë shembuj të vendimeve nga jurisprudenca e Gjykatës Europiane të Drejtësisë, me fokus të veçantë në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe BE-së.

Zhvillime dhe sfida aktuale për Kosovën në përpjekjet e saj të afrimit me Bashkimin Europian ishin pjesë e punëtorive, duke përfshirë edhe çështje si Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit apo liberalizimi i vizave.

Tetë ligjërues, akademikë dhe ekspertë të çështjeve të ndryshme të BE-së, punuan aktivisht me pjesëmarrësit në përcjelljen e njohurive konkrete për zyrtarë të administratës publike, anëtarë të shoqërisë civile, përfaqësues të medias dhe të sferave të tjera.

Deri më sot, 1080 pjesëmarrës janë diplomuar nga Shkolla për Integrim Europian përmes programit të saj të larmishëm dhe dinamik, i cili është fryt i partneriteteve dhe bashkëpunimeve të rëndësishme përgjatë 12 vitesh.

Qëllimi kryesor i Shkollës është përgatitja dhe aftësimi i profesionistëve dhe veprimtarëve me ndikim në sfidat e Kosovës në rrugëtimin e saj europian.

Ky qëllim është arritur në masë të madhe duke ngritur nivelin e njohurisë dhe vetëdijes ndër pjesëmarrësit në çështjet dhe politikat europiane, rrjedhimisht duke i mundësuar që njohuritë e fituara t’i transferojnë dhe përdorin në punën e tyre.

Flasin të diplomuarit:

Pjesëmarrësit në edicionin e 22-të të Shkollës thonë se kjo është një mundësi që do t’i ndihmojë ata të japin më mirë kontributin e tyre në rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Europian, dhe nga e cila duhet të përfitojnë edhe gjeneratat e ardhshme.

Arjeta Pllana, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
“Programi i Shkollës për Integrim Europian më mundësoi të jem pjesë e ligjëratave nga profesorë universitarë dhe njohës të proceseve integruese, qëllimi i së cilëve ishte bartja te ne e njohurive rreth Integrimit dhe Bashkimit Europian.”

Valentina Bejtullahu Turjaka, OSBE
“Shkolla për Integrim Europian paraqet një institucion ku ofrohet mundësia për t’u informuar në mënyrë të detajuar për atë se çka është Bashkimi Europian dhe cilat janë fushat dhe sfidat rreth të cilave duhet të punojnë institucionet e Kosovës. Të gjithë atyre, që me përgjegjësitë e tyre profesionale mund të kontribuojnë në integrimin e Kosovës në Bashkimin Europian, ju rekomandoj që të jenë pjesë e kësaj shkolle.”

Elvinë Sefiu, Tribuna Media Group
“Shkolla për Integrime Evropiane është mundësia më e mirë që mund t’i ofrohet çfarëdo profesionisti, dhe t’i shërbejë në marrjen e njohurive mbi mënyrën e funksionimit të Bashkimit Evropian. Kjo shkollë me shumë kujdes duket se ka përzgjedhur edhe ligjëruesit, përmes të cilëve është e pashmangshme në fund të sesioneve të mos marrësh informacione të reja për funksionimin politik, ekonomik, social dhe të tjera fusha të BE-së.”

Rexhep Arifi, Drejtoria Komunale e Arsimit, Gjilan
“Njohuritë dhe përvojat që kam marrë nga Shkolla për Integrim Europian do të më shërbejnë për të transmetuar njohuri të reja tek nxënësit e mi në lëndën e historisë dhe edukatës qytetare, e në të ardhmen nëse më jepet mundësia këto përvoja me shumë dëshirë do të i promovoja edhe tek një shtresë më e gjerë e shoqërisë, për të ndihmuar Kosovën në procesin e integrimeve europiane.”

 

Info të shkurta

REGJISTROHUNI TANI!

 

TRAJNIM NJË DITOR - BE NË 1 DITË

 
Datë: 12 qershor 2018
Ora: 09:00 - 16:00
Vendi: Salla e Konferencave, KCSF
Adresa: Musa Tolaj, Qendra Nartel, Lam A, H1, Kat.12, nr. 65-1, Lakrishtë, Prishtinë


Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), përmes Shkollës për Integrim Europian, angazhohet të promovoj përmirësimin e njohurive dhe të ngrisë vetëdijen publike rreth funksionimit të Bashkimit Europian (BE) dhe procesit të integrimit europian të Kosovës.

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi është që përgjatë një dite t’ju ofrojë informata të përgjithshme për BE-në, që do të shërbejnë si orientim për ngritje të mëtutjeshme të kapaciteteve në këtë fushë, për të krijuar një ide më të qartë për BE-në tek pjesëmarrësit dhe rifreskim të njohurive bazike mbi BE-në dhe institucionet e saj.

Përgjatë trajnimit me temë ‘’BE në 1 ditë’’ do të elaborohen çështje si: historiku i BE-së, integrimi europian dhe procesi i zgjerimit, institucionet e BE-së dhe vendimmarrja, strukturat e integrimit europian në Kosovë dhe roli i tyre, dhe politika e BE-së në raport me Kosovën.
 
Kush mund të marrë pjesë?
Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e moshës madhore që veprojnë në Kosovë, të cilët kanë interesim të zgjerojnë njohuritë e tyre në fushën e integrimit europian.
 
Regjistrimi
Regjistrimi është i obligueshëm dhe vendet janë të kufizuara. Përparësi do t’u jepet atyre që shprehin të parët interesimin për pjesëmarrje.

Të interesuarit duhet të regjistrohen on-line në linkun: https://www.surveymonkey.com/r/BE_ne_1dite
 
Sa kushton?
Trajnimi do të mbahet në gjuhën shqipe dhe ofrohet PA PAGESË për të gjithë pjesëmarrësit.
 
Çertifikimi
Me përfundimin e trajnimit pjesëmarrësit do të pajisen me çertifikatë të pjesëmarrjes ku dhe do të bëhen pjesë e rrjetit të Shkollës për Integrim Europian, të cilët rregullisht informohen rreth aktiviteteve të ndryshme dhe mundësive për avancim të mëtejshëm profesional dhe akademik.

Ligjëruese
Znj. Jehona Lushaku, njohëse e integrimeve europiane. Ka mbaruar studimet master për Integrime Europiane dhe aktualisht të doktoratës në Universitetin e Hanoverit, në Gjermani. Ligjëron në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës.
 
Afati i fundit për regjistrim është 31 maj 2018.