Diplomohet gjenerata e 23-të e Shkollës për Integrim Europian

U diplomua dje gjenerata e 23-të e Shkollës për Integrim Europian. Gjatë muajve të fundit, 22 të diplomuarit u përfshinë në katër punëtori mbi njohuri dhe dinamikat kyçe të rrugëtimit të Kosovës në proceset europiane.

Në kuadër të punëtorive të mbajtura, pjesëmarrësit u njohën nga afër me Bashkimin Europian, historikun e zhvillimit, strukturat dhe vendimmarrjen, si dhe institucionet dhe perspektivën e BE-së drejt së ardhmes.

Gjithashtu, u trajtuan parimet e së drejtës së BE-së dhe raporti i saj me atë të shteteve anëtare, duke përfshirë shembuj të vendimeve nga jurisprudenca e Gjykatës Europiane të Drejtësisë, me fokus të veçantë në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe BE-së.

Zhvillime dhe sfida aktuale për Kosovën në përpjekjet e saj të afrimit me Bashkimin Europian ishin pjesë e punëtorive, duke përfshirë edhe çështje si Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit apo liberalizimi i vizave.

Tetë ligjërues, akademikë dhe ekspertë të çështjeve të ndryshme të BE-së, punuan aktivisht me pjesëmarrësit në përcjelljen e njohurive konkrete për zyrtarë të administratës publike, anëtarë të shoqërisë civile, përfaqësues të medias dhe të sferave të tjera.

Deri më sot, rreth 1100 pjesëmarrës janë diplomuar nga Shkolla për Integrim Europian përmes programit të saj të larmishëm dhe dinamik.

Qëllimi kryesor i Shkollës është përgatitja dhe aftësimi i profesionistëve dhe veprimtarëve me ndikim në sfidat e Kosovës në rrugëtimin e saj europian.

Ky qëllim përmbushet duke ngritur nivelin e njohurisë dhe vetëdijes ndër pjesëmarrësit në çështjet dhe politikat europiane, rrjedhimisht duke i mundësuar që njohuritë e fituara t’i transferojnë dhe përdorin në punën e tyre.

Flasin të diplomuarit:

Shpresa Musliu, e diplomuar në Shkollën për Integrim Europian, tha se ky program është një mundësi e mirë për të gjithë studentët dhe të punësuarit në institucione publike dhe private që të mësojnë me gjerësisht rreth BE-së dhe njohuritë e tilla t'i aplikojnë në praktikë. Sipas Musliut, diçka e tillë u çel rrugën atyre ata drejt mundësive të reja për aftësim të mëtejmë në rrugëtimin profesional.

“Konsideroj që secili prej nesh, në këtë fazë të procesit të rrugëtimit të vendit tonë drejt BE-së, duhet të jemi të informuar për Bashkimin Evropian, institucionet dhe funksionin e tyre, vendimmarrjen, si edhe përfitimet ekonomike dhe politike”, tha ajo.

Ardian Nikolla, tha se pjesëmarrja në punëtoritë e Shkollës kishte pasur një impakt të madh në njohuritë dhe kuptimin e tij mbi BE-në. “Informacionet e absorbuara nga të gjitha punëtoritë do të kenë rëndësi të madhe në angazhimet e mia profesionale”, tha Nikolla.

“Pas tetë ligjëratave në Shkollën për Integrim Europian. kam kuptuar se sa pak kam ditur për Bashkimin Europian”, tha e diplomuara tjetër, Njomza Salihi. Ajo shtoi se tani është e vetëdijshme që bëhet fjalë për një institucion kompleks që përfshin shumë fusha, i cili ndër vite ka evoluar shumë.

“Pas ndjekjes së moduleve në Shkollën për Integrime Europiane, i kam saktësisht të qarta detyrat dhe fushëveprimet e secilit institucion brenda BE-së”, tha Salihi.

 

Info të shkurta

Thirrje për Aplikim në Shkollën për Integrim Europian

Shkolla për Integrim Europian shpall fazën e aplikimeve për pjesëmarrje në edicionin e 23 të saj, i cili do të mbahet gjatë periudhës tetor-dhjetor 2017. Përmes 4 punëtorive nga ligjërues me ekspertizë të lartë në çështjet e integrimit europian, kandidatët e përzgjedhur do të marrin dije thelbësore dhe funksionale.

Çfarë është Shkolla për Integrim Europian?

Shkolla për Integrim Europian (www.shkollaeuropiane.org) është një projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile – KCSF. Shkolla ofron një program të veçantë të ngritjes së njohurive mbi historikun, institucionet, kornizën ligjore, politikat kyçe në BE, si dhe perspektivën e integrimit europian të rajonit, me fokus në marrëdhëniet Kosovë-BE. Qëllimi kryesor i Shkollës është përgatitja e kuadrove rreth sfidave të integrimit europian.

Arritjet e Shkollës
Deri më sot, 1080 pjesëmarrës janë diplomuar nga Shkolla për Integrim Europian përmes programit të saj të larmishëm dhe dinamik. Gjatë këtyre viteve, pjesëmarrës nga sektorë të ndryshëm si administrata publike, shoqëria civile, mediat, bizneset, organizatat e ndryshme profesionale dhe zyrat ndërkombëtare në Kosovë, janë aftësuar që njohuritë e fituara t’i transferojnë dhe përdorin në punën e tyre.

Programi
Shkolla do të ofrojë modulin me 4 punëtori për një grup prej 20 të përzgjedhurve në temat:

1.    Institucionet dhe vendimmarrja në Bashkimin Europian, 16-17 tetor 2017
2.    Korniza ligjore e Bashkimit Europian: acquis communautaire, 25-26 tetor 2017
3.    Politikat kyçe të Bashkimit Europian, 8-9 nëntor 2017
4.    Kosova dhe Bashkimi Europian, 30 nëntor 2017


Të gjitha punëtoritë do të mbahen në Prishtinë dhe përgjatë gjithë ditës. Pas përfundimit të 4 punëtorive, pjesëmarrësit do t’i nënshtrohen testit vlerësues dhe kandidatët e suksesshëm do të pajisen me certifikatë.

Kush mund të aplikojë?
Të drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e moshës madhore që veprojnë në Kosovë dhe që janë në marrëdhënie pune. Përparësi në përzgjedhje do të kenë kandidatët të cilët dëshmojnë se pjesëmarrja do t’i ndihmojë me njohuri institucionit apo organizatës në të cilën ata punojnë. Pjesëmarrësit do të njoftohen paraprakisht për ndryshime eventuale në datat e mbajtjes së punëtorive.

Aplikacioni plotësohet online dhe duhet të përmbajë të gjitha dokumentet e mëposhtme:

1)    Formulari për aplikim i plotësuar online (webfaqja www.shkollaeuropiane.org);
2)    Rezyme profesionale – CV;
3)    Letër motivimi për pjesëmarrje (ju lutem specifikoni përvojat tuaja të mëparshme lidhur me temën, arsyet për t’ju bashkuar Shkollës si dhe mënyrat se si pjesëmarrja do të kontribuonte në zhvillimin tuaj të mëtejshëm);
4)    Letër rekomandimi e dedikuar për këtë shkollë (nënshkruar dhe e vulosur nga punëdhënësi).


 Afati i fundit për aplikim është 29 shtator 2017, ora 12:00
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen përmes email-it. Informata më të hollësishme mund të gjeni në webfaqen e Shkollës www.shkollaeuropiane.org ose çdo ditë pune prej orës 10:00-12:00 në tel. 038 248 - 636 ose përmes email adresës [email protected]shkollaeuropiane.org.                                                                              
 
Shënim: Pjesëmarrja në këtë Shkollë ofrohet pa pagesë dhe kandidatët e suksesshëm pajisen me certifikatë të pjesëmarrjes.


Përkrahur nga: